Waarom Emerging Church-aanhangers beweren dat de Emerging Church-beweging niet meer bestaat…

Beste lezer, telkens ik met broeders of zusters in gesprek geraak over de Emerging Church (hierna steeds EC genoemd), bots ik op volgende uitspraak: “Het is belachelijk om nog over de EC te spreken. Want… dat was ‘iets’, ‘even’, ’t is al weer weg…”

Wie dergelijke uitspraken doet, dwaalt echter. Zo iemand neemt de woorden over van de EC-aanhangers en –uitdragers zelf, zonder te beseffen dat hij/zij daarmee helpt hun leugens te verspreiden. Wij zullen, opnieuw en opnieuw, over de EC schrijven want ze is niet verdwenen. De EC is niet “even, en weer weg”. Nee, ze is er en doet nog steeds haar verdervende werk. Ze is er en trekt nog steeds aan onze jeugd, onze jongelingen, ze trekt ze weg van de Levende God, van het levende Woord, van de gestorven en opgestane Heer Jezus Christus. Ze biedt, en steeds met meer overvloed, veelkleurige alternatieven, die echter steeds minder met God en Christus te maken hebben. Deze alternatieven lijken erop, maar zijn vals. De EC wordt geleid en gestuurd door “jongeren”, halfweg hun twintiger jaren tot aanvang veertiger jaren. Ze hebben gestudeerd aan ETF of een andere “theologische” faculteit. Ze komen uit evangelische en/of charismatische achtergrond. Ze zijn allen sterk geëngageerd in vaak zelf ontwikkelde postmoderne, aangepaste gemeenteactiviteiten.

Het kwam vanuit Amerika, spoelde naar Groot-Brittannië, veroverde dan Nederland, en zit nu stiekem en veilig ingebed in Vlaanderen. De EC in de USA, anno 2016, is helemaal niet verdwenen. Ze is er superactueel, en superaantrekkelijk. Cedar Ridge Community Church met Brian Mc Laren; Mosaic met Erwin McManus; Vintage Faith Church met Dan Kimball; Solomon’s Porch met Doug Pagitt; Mars Hill met Rob Bell; Quest met Dieter Zander; ReIMAGINE met Marc Scandrette; Christ the Community met Todd Hunter; Vineyard Central met Kevin Rains; Wicker Park Grace met Nanette Sawyer zijn bekende EC’s. We vinden er een “radicale” vleugel en een “gematigde” vleugel in terug. Dit zijn allemaal klinkende namen, vaak gaat het over megakerken, met shows, theater, kleurenspel, bling bling…

Beste lezer, als u deze namen ergens tegenkomt, laat er dan een groot, rood alarmlicht gaan branden. De alarmsirene moet afgaan: slecht, slecht, slecht! Bij elke Vlaamse schrijver of spreker, die naar deze mannen/vrouwen verwijst, dient datzelfde alarm af te gaan: gevaar, gevaar, gevaar!

Ik stel vast dat we reeds verscheidene artikels schreven, en naar vele artikels verwezen, maar dat die allemaal wat naast elkaar staan. Daarom heb ik getracht om in dit artikel een overzicht te geven van kenmerken van de EC, ook al noemt zij zichzelf zo niet meer. Zo blijft ze wel herkenbaar. Bij de meeste kenmerken geef ik (een) link(s) naar artikels mee die iets uitgebreider over dat kenmerk gaan.

Schema artikel:

 • Ontstaan EC
 • Kenmerk 1 afkeer van ‘leer’
 • Kenmerk 2 aanpassen aan cultuur
 • Kenmerk 3 incarnatie
 • Kenmerk 4 mystiek
 • Kenmerk 5 oecumenisch
 • Kenmerk 6 koninkrijk NU
 • Kenmerk 7 charismatisch
 • Kenmerk 8 C.S. Lewis
 • Kenmerk 9 postmodern
 • Kenmerk 10 (theïstische) evolutietheorie
 • Kenmerk 11 eenheidskerk
 • Kenmerk 12 new age
 • Kenmerk 13 opleiding, mentoraat
 • … (deze lijst is niet limitatief)

Over het wat, het hoe, het ontstaan van EC:

http://www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/emerging.ha.htm
http://www.weesalert.be/2017/01/16/studiedag-zoekli…-emerging-church/
http://www.weesalert.be/2017/12/14/presentatie-emerging-church/
http://www.rejoicenow.nl/page/emerging-church-dwaalleer
http://cicministry.org/commentary/issue116.htm (door Bob DeWaay, Engelstalig)

De EC toont vele gezichten, met vele kleuren, een echte kameleon. Ze zoekt de weg van de minste weerstand, verdwijnt even uit het zicht als er te veel weerstand is; om elders weer, even daarna, even verder, boven te komen in een nieuwe vorm, met een andere naam, maar met dezelfde verderfelijke uitwerking.
Ondanks deze strategie is de EC herkenbaar, want er zijn een aantal kenmerken die we steeds terugvinden, die door de jaren heen steeds weer opduiken.

Als u deze kenmerken tegenkomt in Vlaamse gemeenten en organisaties: alarm!

Ik geef een (niet complete, veranderende) opsomming van kenmerken.

Afkeer van ‘leer’

Een belangrijk kenmerk is hun afkeer van ‘leer’. Hiermee bedoel ik dan de apostolische leer, de Bijbel zoals die ons is toevertrouwd. Rob Bell en Brian Mc Laren hebben door die afkeer van leer belangrijke apostolische waarheden verlaten. Zo prediken zij tegen het plaatsvervangende offer van Jezus Christus, tegen het reddende bloed, tegen de realiteit van de hel, tegen de eeuwige verdoemenis voor alle ongelovigen. Reeds wijd verspreid onder deze dwaalleraars is de valse leer dat er ook andere wegen redding brengen, buiten Jezus Christus om.
http://www.zoeklicht.nl/artikelen/de+onbekende+god+van+rob+bell_3612
http://www.middletownbiblechurch.org/churchhi/church3.htm (engelstalig)

Aanpassen aan cultuur

Nog een kenmerk van de EC is hun standpunt dat een consequente “aanpassing” aan de cultuur en de denkwijze van de postmoderne doelgroep nodig is. Dat betekent in de praktijk het kopiëren, het overnemen, het invoeren van de wereldse, goddeloze pop- en rockcultuur, gebruik makend van alle moderne middelen zoals video’s, dans, theater, moderne kunst, internet. Het zijn allemaal meesters in het gebruik van de nieuwe Media ( facebook, twitteren, …) en in het ontwikkelen van websites, blogs, mooie namen, veelkleurige logo’s, titels. Ze noemen zich bezielers, ontwerpers,… Radicale secularisatie, één worden met, opgaan in deze wereld, is de nieuwe opdracht, het hoogste goed. Dit geldt heel specifiek op het gebied van de muziek. Techno, hiphop, rap, al deze genres van wereldse, demonische pop- en rockmuziek worden in de zondagsdienst ingevoerd! DeeJays vinden hun weg naar de draaitafel op zondag, films, video-clips, rocksongs, wereldse pseudospirituele kunst, gedichten, citaten worden gebruikt, en het Levende Woord van God wordt liefst niet geopend!
http://www.weesalert.be/2017/01/16/breeze-awards-2014-2/
http://www.weesalert.be/2017/01/16/godly-play/

Incarnatie

Dit streven naar een consequente “aanpassing” aan de cultuur en de denkwijze van de postmoderne doelgroep wordt uitgelegd door te zeggen dat de gemeente Gods geïncarneerd moet leven en zich in deze wereld moet mengen, er zich mee moet verbinden. Dit denken sluit bekering, wedergeboorte uit. Leef maar verder zoals je bezig was… Wat een verschrikkelijke leugen.
http://ejv.be/wat-doet-het-ejv-onze-missie-kerntaken-en-kernwaarden

Mystiek

De EC is zeer sterk mystiek-georiënteerd. Ze zoeken bewust de heidense praktijken op. Meditatie, stilte, leegmaken, zijn ‘ver’voerende oud-katholieke praktijken, waarbij het gebruik van kaarsen, wierook, afbeeldingen in de ‘liturgie’ komt. Lectio Divina, ademgebed, gebruik én aanbidding van ikonen, tegen deze heidense praktijken is vandaag nog weinig of geen weerstand meer te merken, het komt onze gemeenten binnen, en we vinden het goed. Maar eigenlijk zouden alle alarmen moeten afgaan, zouden we onze verantwoordelijken hierover moeten aanspreken: dit is niet wat Jezus wil!
http://www.weesalert.be/2017/01/16/herintrede-van-yoga-gevaar-voor-christenen/
http://www.weesalert.be/2017/01/16/labyrint/

Oecumenisch

Ook oecumene is een kenmerk. Vele christelijk en niet-christelijke vormen en uitingen worden gebruikt, samengevoegd. 15 jaar geleden een ‘vies woord’ in evangelische middens, maar hoe wordt er vandaag in uw gemeente gedacht en gesproken over oecumene, beste lezer?
http://www.weesalert.be/2017/01/16/manifest-voor-eenheid-of-valse-oecumene/
http://www.rejoicenow.nl/page/kritiek-op-jos-douma

Koninkrijk NU

Nog een kenmerk is dat ze leren dat het koninkrijk van God NU is, dat we als gelovigen daar nu aan moeten WERKEN. Dat is hun hoofdboodschap geworden: sociale gerechtigheid, opkomen voor armen, marginale groepen zoals homo’s en lesbiennes, immigranten, steun aan de feministen, opkomen en steun verlenen aan milieubewegingen. Links-liberale schrijvers als Tony Campolo, Ron Sider, Jim Wallis en Howard Yoder warmen hiermee de soep van het “sociale evangelie” telkens weer op. Inzet voor de stad waarin je leeft, ook al betekent dat samenwerken, ja zelfs versmelten met wereldse organisaties, vinden we ook al enige tijd in Vlaanderen weer.
De EC gebruikt dan termen als missionaire kerk, een missionair leven, de taak en de gave (!) van een missionair… Rood alarm! Pas op voor liberaal-oecumenische theologen als Lesslie Newbigin en David Bosch bijvoorbeeld.
http://www.weesalert.be/2017/01/16/missio-dei-waar-schuilt-het-gevaar/
http://www.weesalert.be/2017/01/16/gebedswandelingen/
http://www.weesalert.be/2017/01/16/koninkrijk-nu-theologie/

Charismatisch

De EC staat onder de invloed van charismaten en mystici. Vele volgelingen van de EC waren eerst volgelingen van John Wimber, de Vineyard, de Toronto-zegeningen. Deze valse leer en valse praktijken vinden we ook sterk in de EC terug. Een sterke invloed komt van de Rooms-Katholieke mystiek. Men volgt hier de wereldse postmoderne spiritualiteit, die het mystieke, het geheime (occulte), het ervaringsgerichte, het rituele, de beelden en de symbolen, zoekt. Dit alles komt in de plaats van het gezonde, Bijbelse leven vanuit het geloof, komt in de plaats van het navolgen van Christus. Deze mystiek, deze spiritualiteit, komt uit de vergiftigde bronnen van de monniken, van de middeleeuwse Katholieke Kerk. Broeder Laurentius, Thomas Merton, Henri Nouwen, Richard Foster met zijn Renovare-beweging, Dallas Willard: deze namen moeten bij u een rood alarm doen afgaan. Gevaar, gevaar, gevaar!
http://www.weesalert.be/2017/01/16/quo-vadis-evangelische-alliantie-vlaanderen/
http://www.weesalert.be/2017/01/16/weg-van-rome-op-weg-naar/
http://www.weesalert.be/artikelen/A0020.pdf
http://www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/lectiowatis.htm
http://www.rejoicenow.nl/page/toronto-dwaalleer-beweging

C.S. Lewis

Nog een zeer geliefde invloed zijn de boeken van C.S. Lewis. Pas op, want zijn oecumenische, religies-vermengende houding, met zijn onduidelijkheid en vaagheid wat betreft standpunten over boete, bekering, zoenoffer van Christus, moet opnieuw een alarm doen afgaan. Pas op, gevaar. Küng, Chesterton, Guardini worden ook opgevoerd om uw denken te vervuilen.
http://www.toetsalles.nl, klik op Personen,toets, kies dan C.S. Lewis.

Postmodern

De EC denkt, voelt, leeft postmodern. Dit houdt in dat ze kritiek geeft op “absolute waarheid”, want voor hen is “alles wel ergens een beetje waar”. Dit houdt in dat ze dogma’s aanvecht en loslaat. Waarheden worden ontmanteld en dan weer samengesteld. ( de-construction, re-construction, re-inventing, re-imaging ). Open dialoog, in gesprek gaan, verhalen vertellen, is het vehikel waarmee dit alles dient te gebeuren. De nadruk wordt gelegd op ervaring, gevoel, beleving en mystieke inspiratie, die staan tegenover onderwijs en begrijpen. ‘Authentiek jezelf-zijn’ staat tegenover normen en geboden. Een existentialistische levenshouding wordt benadrukt.
http://www.weesalert.be/2017/01/16/modernisme-postmodernisme-en-het-bijbelse-christendom/

(Theïstische) evolutietheorie

Vele EC-leraars onderwijzen de evolutietheorie. Geen schepping, geen zes dagen, geen Schepper die deed wat Hij liet neerschrijven in Genesis. Het loslaten van wat de Bijbel ons leert over de schepping, betekent op termijn alles loslaten.
http://www.toetsalles.nl/htmldoc/topnerd.htm
http://www.oudesporen.nl/Download/OS2199.pdf

Eenheidskerk

11. Hun doel: een wereldwijde eenheidsgodsdienst, de hoer Babylon.
Pas op voor Leonard Sweet, Robert Webber en Dallas Willard, om er maar enkele te noemen.
http://www.weesalert.be/2017/01/16/dialoog/
http://www.rejoicenow.nl/page/chrislam
http://www.toetsalles.nl/htmldoc/churchgrowth.eenheidsk.htm
http://www.rejoicenow.nl/page/hillsong

New Age

De poort voor New Age staat wagenwijd open.
https://bijbelenonderwijs.nl/bijbel-en-new-age/newage-beweging/
http://www.rejoicenow.nl/page/new-age-beweging-dwaalleer

Opleiding, mentoraat

De EC verzorgt haar opleiding zeer goed. Gemeentebouwers, apostels, bezielers, visionairs en mentors geven hun visie en kennis door aan de volgende generatie. Talloze seminaries helpen onze jonge mensen deze bocht te maken naar vers gedachtengoed. Brian McLaren’s boek “a new kind of Christian” effent het pad.
http://cicministry.org/commentary/issue87.htm ( door Bob DeWaay, Engelstalig )
http://www.weesalert.be/2017/01/16/mentoraat-in-vlaanderen/

Zoals gezegd is deze lijst van kenmerken niet volledig. Deze lijst kan en zal ook veranderen. We zullen veranderingen en ‘nieuwigheden’ melden via onze site.

Beste lezer, ik stelde aan het begin van dit artikel deze vraag: “Waarom beweren Emerging Church-aanhangers dat de Emerging Church-beweging niet meer bestaat?” Het antwoord is klaar en duidelijk: omdat zij zo onder de radar willen blijven om hun verderfelijke werk te kunnen verder zetten. Als er te veel tegenstand komt op één punt, zal de EC daar de druk wegnemen, door het anders te gaan aanpakken. Maar het zal terug boven komen, het zal verder gaan, in haar streven naar éénheid, naar die grote wereldkerk.

Leg in geloof deze kenmerken naast wat u ziet gebeuren in uw gemeente, naar wat er binnen wordt gebracht. Ik bid voor inzicht en wijsheid, geopende ogen en harten. Ik bid voor wijsheid en moed om de juiste beslissingen te nemen!

In de kracht en de bescherming van de Here Jezus Christus,

Zeke