De charismatische chaos

NIETS NIEUWS ONDER DE ZON

Dwalingen zijn er altijd geweest. Dwalingen zullen er altijd zijn. Paulus moest er, voordat de laatste bladzij van het Nieuwe Testament geschreven was, al tegen strijden.Gods tegenstander verzint altijd wel weer een nieuwe variatie op een oude leugen. Zo ook vandaag.

Meestal waren het kleine bewegingen of zelfs enkelingen die afweken van de bijbelse leer. Vandaag is dat anders. Mede door de technologisch mogelijkheid om ideeen snel en wereldwijd te verspreiden, wordt Gods gemeente vandaag die gebombardeerd en geinfiltreerd met ideeen die haaks staan op wat God wil dat wij geloven en doen.

Niets van dat alles moet ons verbazen. De Bijbel voorspelt een grote afval in de laatste dagen. Die afval hoeft niet te betekenen dat mensen niet meer in God zouden geloven, maar dat ze afwijken Gods zuivere Waarheid, zoals we die alleen in de Heilige Schrift vinden.

Vandaag is de charismatische beweging, naast de zich sterk verspreidende “emerging church”, de meest opvallende dwaling. De absolute meerderheid van het wereldwijde christendom is hiervoor gevallen. Dagelijks worden zowel individuele gelovigen als plaatselijke gemeentes hiermee besmet. Wat vandaag in charismatische kringen wordt geleerd gaat veel verder dan de fouten die de pinksterbeweging maakte in het begin van de 20ste eeuw.

ONDERSCHEID

Slechts enkelingen zien het gebeuren en een klein deel van die enkelingen kunnen en durven de vinger op de zere plek leggen. Het onderscheidingsvermogen in het algemeen is tot een nooit eerder gezien dieptepunt gezakt. De massa loopt en zingt gewoon mee.

SLECHTS GEESTELIJK TE BEOORDELEN

Wat is nodig om te onderscheiden wat goed en fout is? Slechts enkele zaken. Ten eerste een terdege kennis van Gods Woord. Ten tweede een diep persoonlijk geestelijk leven. Een derde noodzakelijk iets is een goede kennis van de tweeduizend jaar oude geschiedenis van Gods volk in deze wereld. Wie het verleden niet kent, zal in dezelfde valkuilen trappen.

INZICHT

Gelukkig geeft God nog mensen met een goed en diep inzicht in wat er aan de hand is. Ik geef dan ook graag hier hun websites en filmpjes door waar zij de huidige ontwikkelingen helder en eerlijk op een rijtje hebben gezet.

GROOTSTE FOUTEN

De hele beweging is complex en zeer wijdverspreid. Daarom geef ik ook aan het eind van dit artikel een lijst van websites en filmpjes waarin alles theologisch helder wordt besproken en ontleed. Een enkel woord hier over de foute wortels van de charismatischebeweging.

1. BUITENBIJBELSE OPENBARINGEN, ERVARINGEN en LERINGEN

Kenmerkend voor deze beweging is het zoeken naar nieuwe inzichten en ervaringen. De Schrift is daarbij voor velen in deze beweging niet meer voldoende. Het zoeken naar ervaringen is een kenmerk van onze huidige westerse cultuur. En de gemeente heeft die geest ook binnengelaten. Verantwoorde ervaringen zijn gegrond in en kunnen getoetst worden door de Schrift.

2. PROFETEN EN APOSTELEN

In 2001 besloot iemand in Amerika dat het verloren ambt van profeet en apostel weer moest worden ingevoerd. Hij verklaarde zichzelf daarbij als de eerste nieuwe profeet. Dat heeft een “profetische beweging” opgang gebracht (profetenscholen e.d.). Let wel: Als men in die beweging de woorden “profeet” en “apostel” gebruikt, dan doelt men op geestelijke ambten die op hetzelfde niveau staan als de profeten uit het Oude Testament en als de apostelen uit het Nieuwe. Door dat te doen verklaart men dus dat de woorden van de echte profeten en apostelen zoals we die in de Schriften vinden, onvoldoende zijn. Een typisch kenmerk van een sectarische beweging. (Kijk voor een complete uiteenzetting hierover vooral naar de lezingen Justin Peters: zie lijst hieronder).

3. HANDELINGEN NU en HET KONINKRIJK NU

Een grote denkfout, kenmerkend voor de pinkster- en charismatische groepen, is het normatief stellen voor nu van het boek Handelingen. “Wat toen gebeurde, moet ook nu gebeuren” zegt men dan. Dat misverstand heeft velen tot teleurstelling, vertwijfeling en zelfs tot wanhoop gebracht. “Maar”, zegt men dan, “Jezus is toch dezelfde als toen?” Hij is inderdaad Dezelfde, maar dat wil niet zeggen dat Hij in alle tijden ook hetzelfde doet.

Een daaraan parallel lopende dwaalgedachte is de “Kingdom Now” theologie. Zoals men Handelingen naar vandaag wil verplaatsen, zo wil men in de “Kingdom Now” gedachte het Koninkrijk wat komt ook al vandaag in zijn volheid zien.

Deze twee verkeerde ideeen liggen ten grondslag aan de meeste afwijkende gedachten binnen de charismatische beweging.

MUZIEK EN DWALING

Veel verkeerde gedachten en dwalingen komen onze kerken binnen via de liederen die we zingen. Onze tijd is een tijd waarin velen zoeken naar gevoel, warmte en ervaringen. Muziek is daar een middel voor bij uitstek. Muziek kan ons helpen om ons geloof te uiten en dieper te beleven, maar het is ook altijd gebruikt om op een onopvallende manier de gemeente te vergiftigen met wat er niet zou mogen binnenkomen. Organisaties zoals Hillsong e.a. zijn bedrijven waar miljoenen worden verdiend aan het verspreiden van liederen, die door de meeste gemeentes wekelijks worden gezongen. Jesus Culture is een ander voorbeeld hiervan: zij verspreidt de diepe dwaalleer van de “New Apostolic Reformation”, vooral vertegenwoordigd door Bethel Church van Bill Johnson en anderen uit Bethel Church, Redding, California.

OORZAAK

Hoe komt het dat er altijd weer dwaalleer binnensluipt in de gemeente? Daarvoor zijn er uiteraard verschillende redenen. Allereerst omdat we te maken hebben met een tegenstander die erop uit is om Gods gemeente verdelen en te vernielen. Een andere reden is een gebrekkig inzicht in de Schriften. Er is vandaag grotebehoefte aan helder, systematisch bijbels onderwijs. Maar een derde reden mag niet vergeten worden. Als een gemeente geestelijk slaapt of dood is, dan komen deze dingen vanzelf. Paddestoelen groeien nu eenmaal alleen op dood hout. Dus… laten we ook de hand in eigen boezem steken en onszelf onderzoeken. Is onze kerk of gemeente zo duidelijk en zo diep in de Schriften alleen geworteld dat dwalingen en ketterijen geen kans krijgen?

WAARSCHUWING

Ouders moeten alert zijn op wat hun kinderen doen en meemaken. Zij hebben de taak hun kinderen te beschermen. Diezelfde taak hebben alle ware kinderen van God ook. Zij hebben de verplichting om aan te kaarten wat Gods gemeente bedreigt. Dat is een liefdevolle bezigheid.

Maar… het gevaar dreigt dat we, uit zorg voor die gemeente, al onze tijd geven aan de bestrijding van deze negatieve en gevaarlijke ontwikkelingen. Met het gevolg dat we niet meer toekomen aan onze gewone christelijke opdrachten zoals het voeden van de gemeente en het verspreiden van het bijbelse Evangelie. De balans vinden tussen die twee zaken is niet gemakkelijk.

GEBED

Een tweede gevaar is dat wij de liefde voor de dwalende mens verliezen. Het zij duidelijk dat er moet worden gestreden tegen afwijkende leer en gedachten, niet tegen mensen. Hoe dwaas zij zich ook soms gedragen. Paulus leert ons dat we mensen, die zich weigeren te bekeren van zonde en dwaalleer, soms buiten de gemeente moeten zetten. Zowel voor het welzijn van de gemeente als van die persoon zelf. In de hoop dat zij belijdenis doen van hun foute wegen en daden en daarna zullen kunnen terugkeren naar de samenkomsten.

Bid daarom voor hen die misleid zijn en voor hen die, bewust of onbewust, misleiden. Zo blijft uw hart vrij van bitterheid en haar wortels.

ALLES FOUT?

Een punt dat we zeker ook niet uit het oog moeten verliezen is dat de dwalende leer vaak maar een klein procent is wat men gelooft. Soms is 95% van de leer in een kerk bijbels en juist. Maar het is juist die 5% onbijbelse leer die uiteindelijk alles zal bepalen. Elke dwaalleraar zegt ook goede dingen. En dat is juist het gevaar wat we moeten onderkennen. De duivel infiltreert de gemeentes als een engel des lichts. Het lage peil van Bijbelkennis en bijbels onderwijs, zoals we dat vandaag in onze kerken zien, geeft hem bijna vrijspel in het verspreiden van zijn verkeerde ideeen.

EENHEID

“God wil dat we niet verdeeld maar één zijn”. Dat is een veel gehoorde kreet. En God wil dat ook. Maar niet ten koste van de waarheid. Zodra de Schrift als onvoldoende wordt gezien of men daar boven uit gaat, is het tijd voor scheiding. Kenmerkend is dan ook de sterke hang naar oecumene met allerlei vormen van christendom. Waarheid is daarbij niet meer de maatstaf, maar eenheid. Een valse eenheid. Opvallend is de hang naar eenheid met het katholicisme (bijv. een Skype conferentie tussen de paus en de aanhangers van de “New Apostolic Reformation”).

HET WOORD

Het grootste wapen in de strijd is het Woord zelf. Dat is het zwaard van de Geest. 500 jaar geleden verdedigde Luther zich voor de roomse rechtbank met een beroep op Gods Woord. Dat moeten wij ook blijven doen. De strijd vandaag gaat nog steeds om het Woord. Meer specifiek om de vraag of dat Woord genoeg is. Wat in het engels zo mooi wordt genoemd: “the sufficiency of the Scriptures”.

De strijdvraag van vandaag is: Is de Schrift genoeg of niet. De charismatische beweging (en daarnaast alle andere vormen van dwaalleer zeggen van niet. Velen vandaag strekken zich uit naar buitenbijbelse openbaringen en ervaringen. Of die wel of niet overeenkomen met wat de Schrift leert is voor velen niet van belang.

Maar het Woord van God is genoeg. Dat Woord zegt ook dat God ons in Christus alles heeft gegeven wat we moeten weten, wat we moeten geloven en wat nodig is om een leven te leiden zoals Hij dat wil (1 Petr. 1:3). Wat buiten de Schrift om gaat, is niet van Hem.

BEMOEDIGING

De chaos is vandaag bijna totaal. Moedeloosheid onder Gods kinderen is daarom begrijpelijk. Maar niet goed. En ook niet nodig. Eén tekst voldoet hier om voor altijd moed te vatten. Jezus zei: “Ik zal Mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen”. Mt. 16:18. God huilt over wat er in deze wereld gebeurt. Maar Hij kent de zijnen!

WEBSITES EN ANDER INFO

Hierbij een lijst van goede, bijbelse websites en andere info rond deze dwalingen. In de engelstalige wereld is al veel meer onderzoek gedaan. Vandaar de vele engelstalige websites. Het zou een zegen zijn wanneer iemand zich aan de taak zou wijden om veel van die informatie te vertalen en zo de gemeente in onze landen te dienen met goed, bijbels waarschuwend materiaal.

Gelukkig hebben enkelingen zich al aan de taak gezet.

Uiteraard is deze lijst niet compleet. Maar genoeg om me te beginnen.

NEDERLANDSTALIGE INFO

Een goed overzicht vindt u op deze website: http://www.rejoicenow.nl/page/kritiek-op-de-charismatische-beweging

Een goede vlaamse website: www.weesalert.be

Erg veel goede info vindt u ook op: http://www.verhoevenmarc.be/#Pinkster

Een goede studie over de “New Apostolic Reformation” kunt u bij mij aanvragen: Stuur mij een mailtje : ekzit56@outlook.com

TRIN Nederland (Matthias van der Steen) http://www.rejoicenow.nl/page/trin-dwaalleer-beweging

DAVID SORENSEN (“Real Life”) http://www.rejoicenow.nl/page/kritiek-op-david-sorensen-real-life

TORBEN SØNDERGAARD (“De Laatste Reformatie”) http://www.rejoicenow.nl/page/the-last-reformation

ENGELSTALIGE INFO

Justin Peeters is een broeder uit Amerika die een terdege studie heeft gemaakt van het brede scala van charismatische bewegingen zoals de Word of Faith Movement en daarmee verwante stromingen. U vindt zijn onderwijs op Youtube:

Word of Faith Movement: https://www.youtube.com/watch?v=kOTrMSOrYew

Hoe kan ik Gods stem horen vandaag? https://www.youtube.com/watch?v=JItLcIFL2F8&t=313s

Veel andere lezingen van hem vindt u op het Youtube kanaal : VASVIK MEDIA

John McCarther – The Strange Fire Conference 2017. Een conferentie helemaal gewijd aan de charismatische verwarring van onze dagen. U vindt alle lezingen van deze conferentie op :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcpTMSL-FR-duvHk-xYVLOGCQRLnYBNxU

Alex van Nes, September 2017