Homoseksualiteit in de kerk

In 2017 werd in de Amerikaanse stad Nashville de zogenaamde Nashvillverklaring opgesteld.

De ondertekenaars spreken zich uit tegen zgn. LHBTI-ers (= lesbisch, homoseksualiteit, biseksueel, transgender en interseksuelen). De verklaring wil hier normen en waarden ontleend aan de Bijbel ten aanzien van seksualiteit en het belang van huwelijkstrouw tegenover stellen.

Aanvankelijk werd dit document eerst ondertekend door zo’n 150 Amerikaanse conservatieve leiders van evangelische origine. Later werd het document vertaald in meerdere talen en in 2018 ook in het Nederlands. In Nederland kreeg de verklaring in het begin bijval uit conservatieve hoek, al was er ook veel kritiek op het ontbreken van de pastorale toon. [i]

Zonder twijfel mogen we zeggen dat ook dit een bijzonder actueel onderwerp is in christelijk Vlaanderen.

Aan de hand van een vraagstelling van een lezer, publiceerde Zoeklicht onlangs een goed artikel waarin in korte lijnen de Bijbelse standpunten over huwelijk en homoseksualiteit besproken worden. Met toestemming van de schrijver hieronder het artikel.

(Stef, febr. 2019)


Vraag:

Onlangs werd een studiedag voor predikanten en ambtsdragers over homoseksualiteit in Nijkerk gehouden, waarbij ‘ook nog over een paar Bijbelteksten gesproken werd’. Eén van de predikanten merkte hierbij op, dat de afkeer die Paulus in Romeinen 1:26-27 over homofilie laat blijken niet de homostellen betreft, die in een duurzame relatie met elkaar leven, maar alleen losbandige homostellen. Hoe denkt u over deze uitleg? (J.A. te R.)

Antwoord:

Wat leert de Bijbel ons?

Het valt me op dat in discussies over dit onderwerp Gods Woord zo veel mogelijk op de achtergrond gehouden wordt. Wanneer de waarden en normen van onze samenleving in botsing komen met die van de Bijbel, dan is het niet juist om Gods Woord aan te passen, maar ons gedrag! De Bijbel spreekt zich duidelijk uit over homofilie. In Leviticus 18:22 wordt de seksuele omgang tussen twee mannen als een ‘gruwel’ beschreven. Natuurlijk kun je hier heel anders over denken, maar dit is het, wat de Bijbel hierover zegt. In 2 Petrus 2: 6-10 lezen we hoe ‘Lot zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft door het zien en horen van werken die tegen hun wetten ingaan’. Het ging om hen, ‘die begerig naar onreinheid het vlees volgen en de hemelse heerschappij verachtten’. Het waren de mannen van Sodom, van jong tot oud, die aan de deur van Lot stonden en met de mannen (engelen) die bij Lot in huis waren gemeenschap wilden hebben (Genesis 19: 4-5).

Wanneer Paulus in Romeinen 1 over homofilie schrijft, dan wijst hij er allereerst op, dat de mensen de waarheid door de leugen vervangen hebben. Wanneer we niet meer bereid zijn om naar het gezaghebbende Woord van God te luisteren, neemt de leugen bezit van ons en zal ons denken en handelen veranderen, zodat ze in strijd met Gods Woord zullen zijn. Paulus omschrijft homofilie als ‘tegennatuurlijk’! Hoe duidelijk wil je het hebben? Hij omschrijft de seksuele lusten tussen hen van hetzelfde geslacht als ‘schandelijke en onnatuurlijke lusten’. Het is een leugen, aan te nemen dat Paulus zich hier alleen richt tot homo’s die een losbandig leven zouden leiden, of zich aan tempelprostitutie overgeven en niet tot homo’s die in een trouwe, langdurige relatie met elkaar leven.

Bij Lot werd door de homobeweging stevig op de deur gebonsd. Vandaag wordt op de deur van menig kerk gebonsd om gelijke rechten tussen LHBTI-ers (lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksuelen) en leden van de kerk. Het huwelijk, het avondmaal en het (preek)ambt behoren ook voor homo’s toegankelijk te zijn, en zij hebben de Europese wetgeving en de VN-verdragen aan hun kant staan.

Welkom in de gemeente.

Broeders en zusters met homofile gevoelens zijn hartelijk welkom in de gemeente van de Here Jezus. Zij hebben juist de pastorale zorg nodig die hen in hun identiteitscrisis kan helpen. Het gebeurt niet zelden, dat jongens en meisjes die met hun identiteit worstelen suïcidaal zijn en wanhopig in de knoop zitten. Onbarmhartig zou het zijn om hen uit de gemeente te weren, maar nog onbarmhartiger is het om hun gevoelens goed te keuren en hen aan te moedigen ‘uit de kast te komen’ en zo hun gevoelens om te zetten in daden! Wat is het belangrijk om met hen over hun gevoelens die niet, zoals vaak gezegd wordt, aangeboren zijn maar tijdens de ontwikkelingsfase van het kind ontstaan zijn, te praten en hen te laten zien, wat de Bijbel hierover zegt. Het is bekend, dat de meesten met homofile gevoelens een problematische kindertijd gehad hebben, zoals misbruik, een dominante moeder, de jongste van het gezin, gescheiden ouders, een onduidelijke vader/moederrol in het gezin en een afwezige vader. Ongetwijfeld zullen er meer oorzaken genoemd kunnen worden, waardoor deze gevoelens zich in de jongen of het meisje genesteld hebben. Pastorale en psychische hulp kunnen heel wat bereiken. In veel gevallen kunnen deze gevoelens verdwijnen of overwonnen worden en komen heterofiele gevoelens naar boven. In andere gevallen hebben jongeren geleerd om met deze gevoelens om te gaan.

Maatschappelijke ontwikkelingen.

Een toename van homofilie komt niet zomaar uit de lucht vallen. Onze samenleving verandert, dat zien we allemaal wel, maar door wat, of door wie? De Bijbel leert ons over de onzichtbare machten in de hemelse gewesten, die verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke ontwikkelingen van vandaag. De voorloper van al deze veranderingen vormt de Franse Revolutie, waarin men koos voor: liberté, égalité en fraternité (vrijheid, gelijkheid en broederschap). Deze vrijheid en gelijkheid wordt nu door de homo-lobbyisten in de vergaderingen van de VN, het Europees parlement en de plaatselijke overheden via sub-commissies, bevochten en de samenleving opgelegd.

Hun programma bestaat uit:

  1. De volledige gelijkstelling en gelijkheid van man en vrouw
  2. De beëindiging van geslachtelijke identiteit van man en vrouw
  3. Beëindiging van de heteroseksuele normativiteit
  4. Abortus als mensenrecht
  5. Nationale seksuele opvoeding voor kinderen
  6. Ontmanteling van het huwelijk en het gezin

Simone De Beauvoir, één van de eerste voorvechters van ‘vrije liefde’ en vrouwenrechten schreef in 1949 haar boek ‘Le Deuxieme Sexe’, waarin ze duidelijk maakte dat de identiteit niet door het geslacht bepaald werd. Eén van haar bekendste uitspraken was: “Men wordt niet als vrouw geboren, maar tot vrouw gemaakt”. Ze sloot een ‘pact’ met de existentialist Jean Paul Sartre, de bekende filosoof die leerde dat de mens uit zichzelf bestaat en geen hogere macht nodig heeft om te leven en aan geen enkele hogere macht verantwoording schuldig is. Hij had vriendschappelijke banden met Fidel Castro en prees de heldendaad van de PLO die in 1972 elf Israëlische atleten in München vermoordde. Simone De Beauvoir pochte op haar twee abortussen en opende in haar salon een abortuskliniek toen abortus nog lange tijd verboden was. Zij omschreef de zwangerschap als een verminking van haar lichaam en de foetus als een parasiet! Nu is deze Simone één van de boegbeelden geworden van de wereldwijde lhbti-er beweging, gesteund door de VN en het Europees parlement.

Terug naar Gods scheppingsorde.

In Genesis 1 lezen we dat de Here God één mens schiep. Waarom schiep Hij er niet direct twee? We lezen in de Bijbel, dat Hij de mens naar Zijn beeld schiep. ‘God is één’ lezen we in de Bijbel, daarom schiep Hij niet twee, maar één mens! Deze ene mens vond voor zichzelf geen hulp, waarop de Here besloot voor de eerste mens een hulp te maken’ die bij hem past’. Natuurlijk had de Here naast Adam een ‘vrouw mens’ kunnen maken, maar dat deed Hij niet. Hij bracht Adam in een diepe slaap, opende zijn zijde, waaruit Hij de vrouw maakte. Toen Adam zijn vrouw zag, was het been van zijn been en vlees van zijn vlees en kregen ze de opdracht om samen weer die ene mens te zijn. We lezen hier dat Hij hen als man en als vrouw geschapen heeft. Als man en vrouw kregen ze samen de opdracht vruchtbaar te zijn en de aarde te vervullen. Deze opdracht kan alleen vervuld worden door een huwelijk tussen man en vrouw. Man en vrouw zijn door de Here God ‘passend’ gemaakt, zowel lichamelijk als psychisch. Alleen man en vrouw kunnen lichamelijk één worden en zijn daardoor in staat vruchtbaar te zijn en kinderen te verwekken. Het huwelijk is Bijbels gezien dan ook altijd een verbintenis tussen man en vrouw.

Homo’s kunnen dan wel gebruikmaken van een ‘leenmoeder’ of kinderen adopteren, maar daarmee wordt Gods scheppingsorde verworpen en zijn de psychische problemen voor de kinderen die in zo’n gezin opgroeien niet te overzien. Alleen Gods Woord geeft antwoord op genoemde identiteitscrisis. Zijn de predikanten van nu nog bereid om zich onverkort aan de Bijbelse boodschap te houden en deze uit te dragen?

(Theo Niemeijer, HZ 2019-1 pag. 8, vragen.)


[i] https://nl.wikipedia.org/wiki/Nashvilleverklaring