Is Pro Vita … pro vita?

Voor het leven! Wat een prachtige naam voor een organisatie. En inderdaad, onvermoeibaar trekken de vrijwilligers van deze Rooms-Katholieke organisatie er op uit om de aller schandelijkste excessen van ons zogenaamde “Vrije Westen”, namelijk de massamoord op de zwakste mensen, de ongeboren kinderen, te bestrijden. Zij trekken hun mond open tegen een hypocriete maatschappij die het lef heeft zich overal in te mengen waar onrecht heerst, en zijn eigen kinderen met duizenden vermoord….

Een vraagje: vindt u niet dat het erg stil is in protestantse hoek? Hebt u volgende vermanende tekst in Gods Woord ooit gelezen?

‘Red hen die opgepakt zijn om te sterven, wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat. Wanneer u zegt: Zie, wij hebben dat niet geweten, zal Hij Die de harten toetst, dat niet merken? Hij Die uw ziel gadeslaat, zal Híj het niet weten? Immers, Hij zal een mens vergelden naar zijn werk.’ Spreuken 24:11-12 (HSV)

Weet u nog wat er na de tweede wereldoorlog in Duitsland en Oostenrijk overal werd gezegd? Inderdaad: “Wir haben es nicht gewusst.”

En, geen woorden maar daden: Pro Vita doet het!!!  Zij leggen de vinger op de zere plek, en trachten aan dit verschrikkelijke onrecht een einde te maken! Vindt u daarom de titel van dit artikel niet een beetje raar? Zou er met hen iets verkeerd kunnen zijn?

Laat ons even wat aandacht besteden aan het woord “vita”, latijn voor “leven”. In onze relatie met de Heer Jezus heeft dit woord twee betekenissen. Ten eerste het leven dat we kennen. Het heeft echter ook nog een tweede betekenis. Namelijk een door de Heer Jezus herstelde relatie met de levende God die resulteert in het eeuwige leven. Een mens die inziet dat hij door zijn persoonlijke schuld verloren is en de Heer Jezus persoonlijk om vergeving vraagt krijgt het eeuwige leven. Hij landt niet meer in de poel die brandt van vuur en zwavel, ook genoemd de eeuwige dood.

En inderdaad, hoe tegensprekelijk het ook moge klinken Pro Vita ademt ook een doodslucht uit!!! Laat ons eerst Gods Woord eens raadplegen. In Deuteronomium 30 lezen we:

‘Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Want ik gebied u heden de HEERE , uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE , uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. Maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert, en u zich laat verleiden om u voor andere goden neer te buigen en die te dienen, dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen; u zult uw dagen niet verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om er te komen en het in bezit te nemen. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht,’ Deuteronomium 30:15-19 (HSV)

We zien dat afgoderij de relatie met de levende God verwoest. Kom nu, hoezo afgoderij? Wat heeft Pro Vita daar mee te maken? Laat mij even een paar citaten aanhalen. Jaar in jaar uit lezen we in hun maandelijkse informatieblad “Gezin en Leven” o.a.:

Citaat1:

Dag voor het leven in Dadizele.

Programma:

9h00 Vertrek “Tocht voor het leven” (station Kortrijk)

10h00 Aanbidding, rozenkrans en biechtgelegenheid (basiliek Dadizele)

16h00 H. mis met bijzondere aandacht voor de bescherming van het menselijk leven.

(Nr. 457 – APRIL 2015)

De rozenkrans is een gruwel in Gods ogen. Hier word de geest van een overledene (Maria) in de vorm van een kettinggebed aanbeden. In Deuteronomium 18:9-12 lezen we:

‘Wanneer u in het land komt dat de HEERE , uw God, u geeft, mag u niet leren handelen overeenkomstig de gruweldaden van die volken. Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die de doden raadpleegt. Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE . En vanwege deze gruweldaden verdrijft de HEERE , uw God, deze volken van voor uw ogen uit hun bezit.’ Deuteronomium 18:9-12 (HSV)

Daarbij zegt Gods Woord in Mattheüs 6:

‘Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.’ Mattheüs 6:7-8 (HSV)

De zogenaamde “Heilige Mis”: idem. De priester heeft hierbij de vermetele lef door een toverspreuk de hostie te veranderen in het ware lichaam van de Heer Jezus. Dit is Godslastering van de ergste soort.

Citaat 2

“Na een gezamenlijk middagmaal waarbij iedereen de keuze had tussen pompoen- of aspergesoep, kregen de jongeren de mogelijkheid om even op adem te komen en het reeds gehoorde te laten bezinken tijdens de aanbidding van het H. Sacrament. De lucht in de Kerk van Sint-Katelijne-Waver zinderde van de bekomen genade.” (Nr. 476 – NOVEMBER 2016)

Opnieuw afgoderij! De “veranderde” hostie wordt hier als God aanbeden.

Citaat 3:

“Naar aanleiding van de 28ste droeve verjaardag van de abortuswet van 3 april 1990 stellen wij voor om rond die tijd zoveel mogelijk Heilige Missen te laten opdragen in onze kerken en parochies, om eerherstel te brengen voor de door het kwaad van abortus te kort gedane eer aan God, onze Schepper, en om bescherming te vragen voor de ongeboren kinderen en hun moeders.” (Nr. 492- 2018)

Wederom afgoderij. Alsof die occulte nonsens het gedane kwaad tenietdoet!

We kunnen zo verder gaan, wat we hier echter zien is dat de levende Heer wordt gesmaad door de eer te geven aan een “veranderde hostie” of de geest van een overledene, in dit geval Maria. Een vrouw die geen enkele, maar dan ook geen enkele bemiddelaarstaak heeft. De Heer Jezus zegt heel duidelijk:


‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ Johannes 14:6 (HSV)

In 1 Tim. 2:5 lezen we:

‘Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.’ 1 Timotheüs 2:5 (HSV)

Dan is er nog een pikant detail. Weet u dat er achter de schermen contacten bestaan met de ‘Societatis Jesu’, beter bekend als de ‘Jezuïetenorde’?

Besluit

In hun ijver voor het ongeboren leven zijn zij voorbeeldig. Tegelijkertijd verspreiden zij een “doodlucht” door hun occulte praktijken. Dit is typisch voor het schizofrene rooms-katholieke systeem. Onwetende christenen kunnen op deze manier verleid worden, met alle desastreuze gevolgen van dien in de eeuwigheid. Let daarom op Gods Woord in 2 Kor. 6:14-18.

‘Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.’ 2 Korinthe 6:14-18 (HSV)

Jos