De ‘Hoer’ in opmars


Neen, beste lezer, dit wordt geen artikel over de seksuele verloedering van onze maatschappij. We gaan het hebben over iets heel anders. Iets dat te maken heeft met de directe gemeenschap met God en Zijn Zoon Jezus Christus.

In Gods Woord gebruikt de Heer allerlei woorden om de relatie met Hem te beschrijven. Eén ervan is het woord “bruid” (Joh 3: 29). Met dit woord zijn de mensen bedoeld die de Heer Jezus hebben aangenomen als Degene die voor hun zonden gestorven is. Zij hebben een diepe liefdesrelatie met Hem. Van Zijn bruid verwacht de Heer Jezus dat zij Hem trouw blijft. Iedere vorm van zonde vertroebelt de relatie met de Heer. Er is echter ontrouw die collectieve vormen aanneemt. Dit gebeurde ook met het Oudtestamentische Israël. De Israëlieten werden als volk ontrouw. In Ezechiël 16 beschrijft de Heer hoe dit gebeurde. De Israëlieten namen namelijk de religieuze gebruiken van hun buurvolkeren over. Afgoderij van de ergste soort was het! De Heer beschrijft het als “gruwelen”. In vers 28 van het zelfde hoofdstuk zegt Hij: ”Uw schanddaden en uw gruwelen – gij zult ze dragen, luidt het woord des Heren”. En in deze tekst spreekt Hij Israël ook aan met het woord “hoer”…. Dit luidt ook het einde in van een relatie, wat tot uiting komt in de verwoesting van Jeruzalem, en de Babylonische gevangenschap.

In het Nieuwe Testament komen we een gelijkaardige situatie tegen. Het is zo massief dat de Heer er zelfs meer dan twee hoofdstukken aan besteedt. In Openbaringen 17 en 18 wordt een figuur beschreven die de Heer “Hoer Babylon” noemt. Wie hier wat meer tijd aan wil besteden komt er gauw achter dat o.a. de zogenaamde “Rooms Katholieke Kerk” (RKK) volledig aan de beschrijving beantwoordt, (1) en (2) (zie ook de volgende links https://youtu.be/ZjgAsNbf8pA , http://www.weesalert.be/2017/01/16/weg-van-rome-op-weg-naar/ , http://www.weesalert.be/2017/01/16/roomse-leer-of-bijbel/ )

De RKK die een mengelmoes is van allerlei occulte religieuze praktijken, met een christelijk sausje overgoten, heeft de laatste jaren in West-Europa veel van haar aanhang verloren. De lege kerken spreken boekdelen. Daarom zet ze nu, met succes, haar oude wapen in: syncretisme of geloofsvermenging. Met de glimlach op het gezicht (zoals een volleerde prostituee) opent ze via het oecumenische wereldje de deuren wagenwijd voor andere geloofsrichtingen. En inderdaad, de christelijke gemeenten laten zich als vliegen vangen.

Voor mij liggen een paar voorbeelden:

1.Het zogenaamde “Vlaams Bijbelgenootschap” laat in zijn uitgave “Bijbel vandaag” voorjaar 2016 op blz. 3 zelfs een Jezuïetenpater aan het woord.

2. Wat vindt u van het volgende citaat uit het Open Doors Magazine 454 blz 17 : (… Dit is voor Open Doors de afsluiting van een campagne die wij samen met de Raad van Kerken, Missie Nederland en organisaties als Vastenactie, Kerk in actie en de Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseren. Ook de Syrisch-Orthodoxe Kerk is betrokken, evenals Samen Kerk in Nederland (SKIN)…..) ???

3.We kunnen nog verder gaan met voorbeelden als “Festicert”, “Gave Veste”, “ETF”, en ga zo maar door…

Het is duidelijk dat het “geestelijke immuunsysteem” in vele christelijke organisaties en gemeenten niet meer functioneert. Mogen we hier spreken van een geestelijke HIV?

Er is echter niets nieuws onder de zon. De Heer zegt in Hosea 4 vers 6 : “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp ik u, dat gij geen priester meer voor mij zult zijn; daar gij de wet

van uw God vergeten hebt, zal ook ik uw zonen vergeten”. In het boek Openbaring, in hoofdstuk 18, lezen we nog een opvallende tekst, een bevel van de Heer Jezus:

“Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden.”

Besluit:

De opdracht van de Heer Jezus is duidelijk: weggaan uit Babylon, en niet erin trekken. Dat dit toch gebeurt, is een teken dat de betroffen organisaties en gemeenten aan ernstige geestelijke bloedarmoede en blindheid lijden. Een on-Bijbelse tolerantie met catastrofale gevolgen….

Jos

(1) Babylon Mystery Religion – Ralph Woodrow

(2) The Two Babylons – Alexander Hislop