Jezus Geneest…

Hebt u het ook gezien in “Indekerk” van juni (2016), de foto van twee heren met hun veroverende glimlach?  Ook in “Verbinding”, het magazine van de VEG, waren zij te zien.  Bij nader toezien bleek het hier te gaan om de heren Wim Kok en Raymond Hausoul. Al gauw werd duidelijk waarover het ging. De beide heren hebben namelijk tezamen een boek geschreven met de veelzeggende titel: “Jezus geneest “ . Een zeer heikel thema. Wie heeft er in de gebroken wereld waarin wij leven niet te maken met de ene of andere kwaal waar hij of zij vanaf wil. Néén, hier volgt géén tweede boekrecensie!  Graag had ik de lezer op iets anders willen attent maken. Namelijk op de voortschrijdende verwerping van Bijbelse waarheden, die we binnen de Vlaamse Christenheid zien.

Al in het oude Israël zegt de Heer door de profeet Hosea:” Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis”(Hosea 4,6). De heer Hausoul is hier een duidelijk voorbeeld van. Hij heeft hier namelijk een alliantie aangegaan met iemand uit de zogenaamde “Pinksterbeweging “. Een beweging die vanuit de USA is overgewaaid, en in de eeuw dat ze bestaat en werkzaam is, al voor veel leed heeft gezorgd. Als we de “vruchten” van deze boom bekijken zien we gemeentescheuringen en ontredderde mensen die zogezegd genezen waren. Uit haar komen hele drommen valse profeten, en occulte genezers te voorschijn. On-Bijbels tongenspreken, valse visioenen en geldhonger, kortom de leugen in al haar verleidelijke vormen komen we hier tegen.

Laten we eerst eens de volgende uitspraak van de heer Kok in verband met de gave van genezing bekijken:   ,,Eigenlijk beschikt elke gelovige van de pinksterbeweging over die gave”, benadrukt Wim Kok. ,,Op voorwaarde dat hij persoonlijk in Christus gelooft, bereid is de Heilige Geest te ontvangen en er rotsvast van overtuigd is dat God hem op dit terrein wil inschakelen. Toch kom je bij ons niet om de haverklap een gebedsgenezer tegen. Logisch in feite, want vergeleken met vele andere landen is onze beweging in België vrij klein.”    (citaat uit: https://www.google.be/url)

De heer Kok veracht hier wat in Gods Woord staat in 1 Kor 12 namelijk:  

4 Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest.

5 Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere.

6 Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.

7 Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de   ander.

8 Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest;

9 en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest;

10 en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen,  en aan een ander uitleg van talen.

11 Al deze dingen echter  werkt één en dezelfde Geest,  Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.

 

De vermetelheid ten top is het bestaan van zogenaamde ”Genezingsscholen”. Waar is hier nog Gods Heilige Geest aan het werk? Aangezien dit alles op de leugen is opgebouwd, namelijk dat genezen kan aangeleerd worden,  kunnen we vrijmoedig zeggen dat mogelijke genezingen NIET door Gods Geest worden gedaan maar door een andere, een schijn-heilige geest.

Ook de overheid houdt de zogenaamde Pinksterbeweging in het oog. Hierbij volgt de letterlijke weergave van een krantenartikel dat hier vóór mij ligt. Het is al een jaar of drie oud:

                                          AANTAL SEKTES NEEMT TOE

Het aantal sektes in België neemt toe. Dat blijkt uit onderzoek van het Informatie-en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties. ‘Ons land telt 1.200 actieve religieuze of filosofische groeperingen, maar daar stopt het niet bij’, zegt de directeur van het centrum. ‘We merken een sterke toename van groeperingen die zich focussen op de gezondheid en het welzijn van de mens. Ook de pinksterkerken zitten in de lift. Momenteel is de toename niet zorgwekkend, maar we blijven de situatie in het oog houden’. De grootste daling vind je bij de beweging van de Jehova’s getuigen. Zij zien hun aantal zakken tot 25.000.

Het is de taak van de overheid voor het welzijn van haar onderdanen te zorgen, wat ze hier ook duidelijk doet. Het is onze taak haar hierin bij te staan. Eén van die taken is er voor te zorgen dat onze broeders en zusters niet besmet worden met dwaalleringen waarvoor Gods Woord ons waarschuwt. Wat de heer Hausoul hier doet, en hij niet alleen, is dus onaanvaardbaar. Vooral met betrekking tot zijn tweede boek, dat in voorbereiding is, moeten de alarmklokken toch beginnen luiden. Vooral de jongere generatie is hier bedreigd.

Mijn vermoeden is dat dit een volgende stapje is naar de “afval” die Gods Woord ons voorspelt (2Tess 2, 1-4). In het boek Openbaring zien we de opkomst van het multireligieuze monster “de hoer Babylon”, waar alles kan en mag. Waarheid is hier niet meer belangrijk, hoofdzaak we voelen ons goed, en we tolereren alles, een valse on-Bijbelse tolerantie. “Er is toch méér dat ons bindt dan dat ons scheidt”, wordt er dan gezegd. Maar we bemerken niet meer dat onze persoonlijke relatie met de Heer Jezus er onder lijdt. Ieder compromis met de leugen brengt ons namelijk in verbinding met de “vader der leugen” met alle destructieve gevolgen van dien ( Joh 8, 43-47).

Broeders en zusters in de Heer Jezus. Open uw mond tegen de opkomende nieuwe (mis-) leiders van de Vlaamse christenheid. Slik niet zomaar alles wat men u voorschotelt, maar reageer. Moge de Heer Jezus u het juiste inzicht en vrijmoedigheid geven.

Jos