Opmars Theïstische Evolutie

Beste bezoeker,

De aanval op wat Gods Woord vertelt over de schepping van onze aarde woedt in alle hevigheid. Het is een aanval op onze kinderen, op onze kleinkinderen, op ons geloof in de onfeilbaarheid van Gods Woord.

We willen ook op onze site uitdrukkelijk waarschuwen voor deze aanval!

We deden dit door het artikel van broeder Geelhoed Topnerd Tycho – de aanval van de theïstische evolutionisten op onze kinderen op onze site over te nemen.
We doen dit ook vandaag weer door nummer 11 – november 2015 van Rechtstreeks op onze site te posten.

Dit is een themanummer dat specifiek ingaat op deze problematiek, nl. de aanval op de scheppingsleer.
Ik citeer graag de woorden van broeder Ger de Koning uit de inleiding van dit themanummer: “Met een vurig gebed tot God in ons hart om Zijn kracht in onze zwakke bewoordingen te leggen en het geschrevene te zegenen, bieden we de lezer deze speciale uitgave van Rechtstreeks aan.”
Mag u als lezer gezegend zijn. Een gewaarschuwd man is er twee waard.
Ga op de barricade staan om uw gezin, kinderen, kleinkinderen te verdedigen.

Gods wijsheid toegebeden,

namens de werkgroep Wees Alert,

Zeke.